B-14 Lime Softening Chem Bldg Renv Study 07-29-2019 nef